+31 6 22 15 33 42 info@teunisdokter.com

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Zie voor informatie aangaande het gebruik van cookies op teunisdokter.com Artikel 9.4. Overeenkomst geldt tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Artikel 1: Overeenkomst, offerte en bevestiging tussen Teunis Dokter Communicatie en opdrachtgevers

1.1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van interactes tussen de opdrachtgever en Teunis Dokter Communicatie

1.2 Offertes
Zijn 30 dagen geldig tenzij anders is overeengekomen. Prijsopgaven kunnen zich wijzigingen door onvoorziene verandering in werkzaamheden. Eventuele wijzigingen in de prijsopgaven worden schriftelijk aan de opdrachtgever vermeld.

1.3 Schriftelijke bevestiging
Bij acceptatie van offertes dienen opdrachten schriftelijk te worden bevestigd door opdrachtgever. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden Teunis Dokter Communicatie eerst nadat deze schriftelijk door Teunis Dokter Communicatie zijn bevestigd. Alleen bij schriftelijke bevestiging van offerte geldt offerteaanvrager als ‘opdrachtgever’.

1.4 Acceptatie
Bij acceptatie van de offerte is opdrachtgever verplicht om voorafgaand aan de werkzaamheden 15% van de offerteprijs (incl. 21% BTW) als aanbetaling. Werkzaamheden vinden pas aanvang na deze aanbetaling.

Artikel 2: De uitvoering van de overeenkomst

2.1 Uitvoeren opdracht
Teunis Dokter Communicatie doet er alles aan de opdracht zorgvuldig uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever te behartigen en te streven naar een voor de alle partijen acceptabel resultaat.

2.2 Verstrekken van gegevens
Opdrachtgever is gehouden gegevens noodzakelijk voor de uitvoer van de opdracht te verstrekken aan Teunis Dokter Communicatie, waarbij bij verstrekking van gegevens deze niet in strijd zijn met het Nederlands recht.

2.3 Openbaarmaking en verveelvoudiging
Opdrachten en de daaruit voortvloeiende producten- en/of diensten worden in overleg tussen Teunis Dokter Communicatie en opdrachtgever geopenbaard. Hiervoor wordt in de offerte een publicatiedatum gehanteerd.

2.4 Termijn van levering diensten/producten
Teunis Dokter Communicatie communiceert in de offerte de eerste publicatiedatum van door opdrachtgever gewenste producten en/of diensten. Deze termijn is bindend, maar kan in overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer worden gewijzigd. Mocht opdrachtgever nalaten gegevens te verstrekken zoals bedoeld onder 2.2. waardoor de termijn niet kan worden gehanteerd dan komt deze te vervallen.

Artikel 3: Rechten van intellectueel eigendom en andere rechten

3.1 Auteursrecht en industriële eigendom
Tenzij anders overeengekomen behoren het kopijrecht, auteursrecht, portretrecht, intellectueel eigendom die voortkomen uit uitvoer van de opdracht van opdrachtgever tot Teunis Dokter Communicatie, tenzij anders is overeengekomen.

3.2 Naamsvermelding
Bij het opleveren van diensten/producten aan opdrachtgever door Teunis Dokter Communicatie vermeldt opdrachtgever de naam van de rechtsvorm van de opdrachtnemer, in deze ‘Teunis Dokter Communicatie’, tenzij anders is overeengekomen of redelijkerwijs kan worden aangenomen dat vermelding van opdrachtnemer leidt tot schade, zij het fysiek of monetair, bij opdrachtnemer.

3.3 Eigendom
Tenzij anders is overeengekomen zijn alle door Teunis Dokter Communicatie geproduceerde materialen, zij het designconcepten, teksten of andere communicatie-uitingen, eigendom van Teunis Dokter Communicatie. U kunt ook dit intellectueel eigendomsrecht verwerven op basis van afspraken met Teunis Dokter Communicatie.

Artikel 4: Gebruik door opdrachtgever en licentie voor opdrachtgever

4.1 Het gebruik
Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen jegens Teunis Dokter Communicatie, zoals schriftelijk is overeengekomen na acceptatie van een offerte, verkrijgt opdrachtgever het recht de producten/diensten te gebruiken.

4.2 Vermelding opdrachtgever in ‘portfolio’ van Teunis Dokter Communicatie.
Teunis Dokter Communicatie heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever de vrijheid om diensten/producten te vermelden op haar eigen communicatie-uitingen ter promotie van Teunis Dokter Communicatie.

Artikel 5: Betaling

5.1 Betalingsverplichting
Betalingen dienen plaats te vinden binnen 28 dagen na de factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door Teunis Dokter nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij afhankelijk van de duur van het verzuim rente verschuldigd, herinneringskosten, incassokosten en in het uiterste geval juridische proceskosten.

5.2 Vervallen licentie
Vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen, ten gevolge van een overeenkomst en acceptatie van offerte, verzuimt is het opdrachtgever niet toegestaan de ter beschikking gestelde producten/diensten te gebruiken en komt elke licentie te vervallen, tenzij de tekortkoming van de opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is of opdrachtgever het verzuim ratificeert door overeengekomen afspraken te voldoen.

5.3 Stopzetten werkzaamheden Teunis Dokter Communicatie in geval van verzuim
In het geval een opdrachtgever in verzuim blijft jegens opdrachtnemer aangaande betalingen en de betalingsachterstand van opdrachtgever jegens opdrachtnemer na 60 dagen niet in omvang is afgenomen, maar toegenomen, staat het Teunis Dokter Communicatie vrij de opdracht unilateraal te ontbinden met behoud van het recht de eerder gefactureerde werkzaamheden in rekening te brengen, inclusief eventuele herinneringskosten, rentekosten, incassokosten en eventueel juridische proceskosten.

Artikel 6: Opzegging en ontbinding overeenkomst

6.1 Opzegging overeenkomst door opdrachtgever
Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij, een schadevergoeding, als in de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden, te realiseren voor Teunis Dokter Communicatie.

6.2 Ontbinding overeenkomst door opdrachtnemer
Indien de overeenkomst door Teunis Dokter Communicatie wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever een schadevergoeding in hoogte van de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de opdrachtgever waardoor Teunis Dokter Communicatie redelijkerwijs de opdracht niet kan voltooien worden beschouwd als toerekenbare tekortkoming. Wanneer opdrachtgever in alle redelijkheid aantoont dat de werkzaamheden van Teunis Dokter Communicatie niet voldoen aan de kwaliteitseisen van de opdrachtgever, dan is opdrachtgever vrij om de overeenkomst te ontbinden. Hierbij geldt echter wel dat de aanbetaling van 15% van de offerte in bezit blijft van Teunis Dokter Communicatie.

6.3 Schadevergoeding
De schadevergoeding bedoeld in de vorige twee leden van dit artikel zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door Teunis Dokter Communicatie volbrachte werkzaamheden.

6.4 Faillissement of surseance van betaling
Zowel Teunis Dokter Communicatie als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surseance

6.5 Gebruik resultaat na voortijdige beëindiging
Indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het de opdrachtgever niet toegestaan de producten/diensten te gebruiken en komen de verstrekte licenties te vervallen.

6.6 Duurovereenkomsten
Wanneer de werkzaamheden van Teunis Dokter Communicatie voor opdrachtgever bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan schriftelijk worden beëindigd met een opzegtermijn van 30 dagen.

Artikel 7: Garanties en vrijwaringen

7.1 Auteursrechthebbende
Teunis Dokter Communicatie garandeert dat het geleverde door Teunis Dokter Communicatie is ontworpen en dat, indien auteursrecht van toepassing is, Teunis Dokter Communicatie geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende wordt aangemerkt.

7.2 Verstrekte materialen en gegevens
De opdrachtgever vrijwaart Teunis Dokter Communicatie voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom, auteursrecht, kopijrecht en portretrecht op door opdrachtgever verstrekte gegevens die bij uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1 Aansprakelijkheid
Teunis Dokter Communicatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:
a. fouten in gegevens verstrekt door opdrachtgever.
b. fouten in de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig aanleveren van gegevens.
c. fouten van namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.
d. gebreken in offertes van toeleveranciers of overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers.
e. fouten in de door Teunis Dokter Communicatie verstrekte producten/diensten, indien de opdrachtgever conform offerte geen melding van deze heeft gemaakt voor het verstrekken van de publicatiedatum van de in de overeenkomst genoemde producten/diensten.

8.2 Beperking aansprakelijkheid
Behoudens in geval van opzet of grove schuld van Teunis Dokter Communicatie, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor schade uit hoofde van een overeenkomst beperkt tot het bedrag van de offerte waarop de overeenkomst is gebaseerd.

8.3 Verval aansprakelijkheid
Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

8.4 Kopieën materialen
De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld.

8.5 Bewaarplicht
Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch Teunis Dokter Communicatie jegens elkaar een bewaar plicht met betrekking tot de gebruikte gegevens.

Artikel 9: Overige bepalingen

9.1 Overdracht aan derden
Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met Teunis Dokter Communicatie gesloten overeenkomst aan derden over te dragen.

9.2 Vertrouwelijkheid
Partijen zijn gehouden feiten , die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

9.3 Nederlands recht
Op de overeenkomst tussen Teunis Dokter Communicatie en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen is de bevoegde rechter in het arrondissement waar Teunis Dokter Communicatie is gevestigd.

9.4 Cookies op de website van Teunis Dokter Communicatie
De website van Teunis Dokter Communicatie maakt gebruik van cookies om de website optimaal weer te geven. Gebruikers en bezoekers van www.teunisdokter.com krijgen de mogelijkheid bij hun eerste bezoek akkoord te gaan met het gebruik van cookies of de website te verlaten wanneer zij hiervoor geen toestemming verstrekken. Google Analytics wordt gebruikt voor het inzichtelijk maken van gebruikersgedrag op de website, maar alle gegevens worden geanonimiseerd en IP-adressen worden gemaskeerd via de {‘anonymize_ip’: true}-functie. 

9.5 Vermelding opdrachtgever op de website
Opdrachtgever gaat akkoord dat na publicatiedatum van producten/diensten de naam van de rechtsvorm van de opdrachtgever een vermelding krijgt op de website van Teunis Dokter Communicatie, tenzij anders is overeengekomen, ter bevordering van de naamsbekendheid van zowel opdrachtgever als Teunis Dokter Communicatie.

Blinkt jouw bedrijf binnenkort uit in online sales? Ons contact is de eerste stap!

Neem contact op voor een eerste kennismaking- en adviesgesprek om te zien op welke wijze ik je kan helpen met jouw internet sales.

15 + 2 =